Статут УСА

Київ 2016

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація “Українська спелеологічна Асоціація” є – всеукраїнською громадською організацією, створеною відповідно до Конституції України, Закону України "Про громадські об'єднання" та іншого чинного законодавства України.

1.2. Асоціація є добровільним громадським формуванням, яке об'єднує на основі єдності спелеологічних та інших інтересів громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які здійснюють чи мають на меті безпосередньо здійснювати або підтримувати ініціативну діяльність по розвідуванню, вивченню, рекреаційно-спортивному й іншому раціональному використанню та охороні печерних ресурсів – спелеологію, задля спільної реалізації і захисту названими особами їхніх індивідуальних і колективних прав та свобод, задоволення і захисту їхніх охоронюваних законом економічних, соціальних, правових, національно-культурних, творчих, спортивних та інших спільних інтересів, а також задля поєднання зусиль, спрямованих на досягнення мети та реалізацію основних завдань діяльності Асоціації, передбачених цим Статутом.

1.3. Асоціація створюється і діє у відповідності до таких основних засад (принципів):

 • законність;
 • гласність;
 • гуманність та пріоритет загальнолюдських цінностей;
 • вільний вибір Асоціацією власних напрямів діяльності;
 • рівність прав членів Асоціації;
 • добровільність об'єднання та участі у Асоціації;
 • свобода волевиявлення та самоврядування членів Асоціації.

1.4. Асоціація діє з всеукраїнським статусом, поширює свою діяльність на територію всієї України і має місцеві осередки у більшості областей України.

1.5. Асоціація створюється на невизначений строк.

1.6. Асоціація є неприбутковою організацією відповідно до чинного в Україні законодавства та не має своєю основною метою отримання прибутку та його розподіл між членами Асоціації.

1.7. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

1.8. Асоціація має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин, самостійно здійснювати правочини, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у загальних та спеціалізованих судах, а також у третейському чи господарському суді. Асоціація може мати майно на праві власності або інших юридичних титулах, а також реалізовувати усі правомочності, що випливають з цього. Асоціація може мати рахунки в національній та іноземній валюті в банківських та інших фінансово-кредитних установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи, бланки, власну символіку, інші атрибути та реквізити, необхідні для досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Асоціації, які затверджуються Президією Асоціації та реєструються в установленому законом порядку.

1.9. Асоціація як всеукраїнська громадська організація може мати і реалізовувати усі права, належні громадським об'єднанням, згідно ст. 21 Закону України "Про громадські об'єднання " та інших норм відвідного чинного законодавства:

 • представляти і захищати власні права та законні інтереси, а також права та законні інтереси своїх членів в судових, третейських чи господарських та інших державних і громадських органах;
 • брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) задля досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Асоціації, передбачених цим Статутом;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • залучати кошти, матеріально-технічні та інші ресурси фізичних та юридичних осіб для досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Асоціації, передбачених цим Статутом;
 • засновувати підприємства, створювати установи та організації, необхідні для досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Асоціації, передбачених цим Статутом;
 • у встановленому відповідним чинним законодавством порядку звертатися до органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування і одержувати від них інформацію, необхідну для досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Асоціації, передбачених цим Статутом;
 • вносити пропозиції до органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, до інших підприємств, установ та організацій;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї, принципи, мету, основні завдання та результати своєї діяльності в порядку та в межах, передбачених відповідним чинним законодавством;
 • засновувати засоби масової інформації.

1.10. Асоціація відповідно до чинного законодавства для досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Асоціації, передбачених цим Статутом (статутної діяльності) вправі на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими об'єднаннями громадян в спілки (союзи, асоціації тощо), укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

1.11. Асоціація вправі у встановленому чинним в Україні порядку взаємодіяти з органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями будь-якої форми власності. Така взаємодія може здійснюватися на договірній основі. В результаті реалізації названих форм взаємодії у сфері спелеології Асоціація вправі приймати на себе відповідні делеговані повноваження від названих суб’єктів у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

1.12. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення.

1.13. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх, членів та заснованих Асоціацією юридичних осіб; Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Асоціації за винятком випадків, коли зазначені суб'єкти беруть на себе такі зобов’язання в силу приписів чинного в Україні законодавства або на підставі укладеного договору.

1.14. Діяльність Асоціації здійснюється згідно із чинним в Україні законодавством (зокрема, визначеним у п. 1.1 цього Статуту), цим Статутом та іншими прийнятими у встановленому порядку внутрішніми документами Асоціації.

1.15. Найменування Асоціації:

повна назва:

 • українською мовою – Всеукраїнська громадська організація “Українська спелеологічна Асоціація”;

скорочена назва:

 • українською мовою – "УСА".

1.16.Місцезнаходження Асоціації: 01021, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, б. 5. Штаб-квартира Асоціації знаходиться в м. Києві та базується на Київському спелеологічному клубі.

2.МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1.Асоціація створена і діє з метою: задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів, а також сприяння всебічному розвитку та забезпеченню всесторонньої підтримки спелеології в Україні.

2.2. Для досягнення поставленої мети своєї діяльності (п. 2.1 цього Статуту) Асоціація у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством, здійснює наступні завдання:

 • сприяння розробці та реалізації програм розвитку спелеології в Україні;
 • сприяння науково-методичному та інформаційному забезпеченню спелеологічної діяльності;
 • сприяння всебічному дослідженню печер, документуванню та обліку печерних ресурсів України,;
 • сприяння впровадженню та розвиткові системи підготовки та підвищення спелеологічної кваліфікації членів Асоціації;
 • сприяння популяризації спелеології серед широких кіл громадськості, поширення інформації про спелеологічну діяльність у порядку визначеному відповідним чинним законодавством;
 • сприяння розробці та впровадженню рекомендацій з підвищення безпеки спелеологічних подорожей та досліджень, сприяння в проведенні рятувальних робіт в печерах та карстових районах;
 • сприяння діяльності спелеологічних клубів та дитячо-юнацьких секцій, сприяння розвитку різних форм активного, змістовного та соціально-корисного дозвілля молоді;
 • сприяння забезпеченню розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази спелеологічної діяльності;
 • пропаганда дотримання природоохоронних та антропоохоронних принципів в спелеологічній діяльності, сприяння здійсненню практичних заходів з охорони печер, впровадженню системи опікування спелеологічних клубів найбільш цінними печерами;
 • сприяння розвитку та подальшій інтенсифікації зв'язків з спелеологічними організаціями інших країн, сприяння в організації та проведенні закордонних експедицій українських спелеологів, представництво в міжнародних спелеологічних організаціях.

3.УЧАСТЬ В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ.

3.1. Членами Асоціації є особи, які відповідають визначеним законодавством та цим Статутом вимогам та були прийняті до членів Асоціації у встановленому цим Статутом порядку. За умови відповідності вимогам законодавства та цього Статуту, засновники Асоціації та інші особи, які брали участь в Установчій конференції Асоціації, прийняли рішення про створення Асоціації та погодились бути членом Асоціації, стають членами Асоціації з моменту її державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

3.2. Членами Асоціації є особи (громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства), що досягли 18-ти річного віку та які брали участь в Установчій конференції Асоціації, прийняли рішення про створення Асоціації та погодились бути членом Асоціації і щодо яких було прийняте рішення на Установчій конференції Асоціації про їх уповноваження виступити засновниками Асоціації.

3.3. Асоціація має фіксоване членство.

3.4. Члени Асоціації можуть бути індивідуальними та колективними.

3.5. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18-ти річного віку і визнають положення цього Статуту та погоджуються із ними, здійснюють або бажають здійснювати спелеологічну діяльність, мають на меті брати безпосередню участь у діяльності Асоціації, підтримують і сприяють досягненню мети та реалізації основних завдань діяльності Асоціації та надають моральну і матеріальну підтримку її діяльності, зокрема своєю особистою працею.

3.6. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які визнають положення цього Статуту та погоджуються із ними, мають на меті сприяти розвиткові спелеології в Україні та через свого представника брати участь у діяльності Асоціації, підтримують і сприяють досягненню мети та реалізації основних завдань діяльності Асоціації та надають організаційну і матеріальну підтримку її діяльності.

3.7. Відомості про членів Асоціації заносяться до Книги реєстрації членів Асоціації.

3.8. Прийом нових членів Асоціації здійснюється у порядку встановленому цим Статутом за дотримання наступних умов:

 • відповідність осіб або колективів, які мають намір стати індивідуальним або колективним членом Асоціації, критеріям, визначеним у пунктах 3.5 або 3.6 цього Статуту;
 • сплата вступного статутного внеску.

3.9. Прийом до членів Асоціації здійснюється на підставі подання на розгляд Конференції Асоціації: для індивідуальних членів - письмової заяви (анкети) за формою встановленою Президією Асоціації; для колективних членів – належним чином оформленого письмового рішення керівного органу підприємства, установи, організації та письмової заяви (анкети) за формою встановленою Президією Асоціації.

3.10. Заява для індивідуального члена або рішення та заява для колективного члена, визначені у п. 3.9 цього Статуту, подаються Президенту Асоціації за місцем знаходження Асоціації особисто або поштою разом із сплатою відповідного вступного статутного внеску або поданням доказів попередньої сплати зазначеного внеску. Президент Асоціації подає відповідні заяви та рішення на розгляд Конференції Асоціації.

3.11. У випадку дотримання визначених у п. 3.8 цього Статуту умов Конференція Асоціації розглядає подані заяви й рішення, приймає відповідне рішення та доручає Президенту Асоціації внести відповідні відомості до Книги реєстрації членів Асоціації, присвоїти особі або колективу персональний членський номер та видати річну членську картку.

3.12. Особа або колектив набувають статусу члена Асоціації з моменту внесення відповідних відомостей до Книги реєстрації членів Асоціації.

3.13. Припинення членства в Асоціації відбувається шляхом виходу із Асоціації, тимчасового припинення членства в Асоціації та виключення із Асоціації (у випадках прямо передбачених цим Статутом).

3.14. Член Асоціації може добровільно вийти із Асоціації, повідомивши про це у письмовій заяві Президента Асоціації, який доводить відповідну інформацію до відома Конференції Асоціації.

3.15. Вихід члена із Асоціації є чинним з моменту надходження названої заяви до Президента Асоціації.

3.16. Тимчасове припинення членства в Асоціації має місце у разі несплати членом Асоціації річного членського статутного внеску до „01” грудня поточного року.

3.17. Член Асоціації може поновити свою участь в Асоціації шляхом сплати річного членського внеску за несплачений попередній та за поточний річний періоди. Поновлення членства в Асоціації не потребує подання нової письмової заяви (анкети). При поновленні участі в Асоціації за кожним з членів зберігається попередній персональний членський номер. Поновлення членства в Асоціації є чинним з моменту внесення відповідних відомостей до Книги реєстрації членів Асоціації, що має місце після надання Президентові Асоціації доказів сплати визначених у цьому пункті внесків.

3.18. Виключення із Асоціації має місце у разі смерті члена Асоціації або визнання його недієздатним; заподіяння значної шкоди інтересам Асоціації, з інших причин, що визнані Конференцією Асоціації важливими.

3.19. Член Асоціації вважається автоматично виключеним з Асоціації у разі його смерті або визнання його недієздатним у встановленому відповідним чинним законодавством порядку. В інших випадках рішення про виключення із Асоціації приймається Конференцією Асоціації і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Асоціації, при чому член Асоціації, щодо якого розглядається питання про виключення із Асоціації, не бере участі у голосуванні.

3.20. Всі члени Асоціації мають рівні права та несуть однакові обов’язки. Колективні члени діють через своїх уповноважених на те представників і мають рівні із індивідуальними членами права і обов’язки за винятком тих, передумовою реалізації яких є особиста участь або природні властивості індивідуального члена Асоціації.

3.21. Члени Асоціації поряд із правами, що обумовлені в інших розділах цього Статуту, мають право:

 • безпосередньо брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією або за участю Асоціації;
 • користуватися пільгами, встановленими для членів Асоціації, майном та iнформацiйно-методичною базою Асоціації, отримувати друковані видання Асоціації;
 • обирати або бути обраним членом Президії Асоціації, членом Контрольно-ревізійної комісії, Президентом Асоціації, висувати кандидатури на зайняття названих посад, брати участь у роботі статутних органів Асоціації;
 • брати участь в управлінні справами Асоціації особисто або через свого представника на Конференції Асоціації. Представником члена Асоціації може бути особа, повноваження якої підтверджуються у встановленому відповідним чинним законодавством порядку;
 • виносити на обговорення Асоціації питання, що входять у сферу діяльності Асоціації, та вимагати розгляду відповідних питань на Конференції Асоціації, за умови, що такі питання були поставлені ним (передані Президенту Асоціації) не пізніше ніж за 7 днів до початку Конференції Асоціації;
 • здійснювати трудову діяльність у Асоціації на підставі трудового договору або за договором цивільно-правового характеру;
 • одержувати повну інформацію про діяльність Асоціації, про рішення, прийняті статутними органами Асоціації, про заходи, що проводяться Асоціацією, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності, з протоколами Конференції Асоціації та іншою документацією у будь-який час, при цьому, в обов’язковому порядку члену Асоціації на його прохання надається така документація перед кожною Конференцією Асоціації, а також при зверненні до суду;

3.22. Члени Асоціації поряд із обов'язками, що обумовлені в інших розділах цього Статуту, несуть такі обов'язки:

 • додержуватись положень цього Статуту, внутрішніх актів Асоціації, виконувати рішення Конференції Асоціації, інших статутних органів Асоціації, прийняті в межах їх повноважень;
 • активно сприяти досягненню мети та реалізації основних завдань діяльності Асоціації, передбачених цим Статутом;
 • своєчасно та повністю сплачувати вступні та членські статутні внески;
 • утримуватись від діяльності, яка може спричинити шкоду інтересам Асоціації, у тому числі її громадській репутації.

4.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ, ДОПОМІЖНИХ ОРГАНІВ ТА МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Статутними органами Асоціації є:

 • Конференція Асоціації;
 • Президія Асоціації;
 • Президент Асоціації
 • Контрольно-ревізійна комісія Асоціації.

4.2. Всі основні питання діяльності Асоціації вирішуються на зборах всіх членів або представників членів Асоціації – на Конференції Асоціації. Конференція Асоціації є вищим статутним органом Асоціації.

4.3. Кожен з членів Асоціації має право особисто брати участь в Конференції Асоціації або делегувати для участі у них по одному своєму повноважному представникові. Кожен член Асоціації або його представник при прийнятті рішень Конференцією Асоціації має один голос.

4.4. Чергова Конференція Асоціації проводиться не рідше одного разу на рік і скликається Президентом Асоціації у порядку, визначеному цим Статутом. Дата проведення чергової Конференції Асоціації визначається попередньою Конференцією Асоціації. Дата проведення першої чергової Конференції Асоціації після державної реєстрації Асоціації визначається Президією Асоціації. Позачергова Конференція Асоціації скликається Президією Асоціації за її власною ініціативою або Президентом Асоціації на вимогу 1/3 від загальної кількості членів Асоціації.

4.5. На кожній Конференції Асоціації з числа присутніх обираються Головуючий та секретар.

4.6. Конференція Асоціації вирішує всі питання шляхом голосуванням чи методом опитування.

4.7. Рішення на Конференції Асоціації, крім випадків окремо визначених у цьому Статуті, приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на Конференції Асоціації. У випадку рівної кількості голосів "за" і "проти" голос Президента Асоціації є вирішальним.

4.8. При прийнятті рішення методом опитування питання для голосування та проект рішення розсилаються членам Асоціації, які повинні в 7-ми денний строк письмово (факсимільною, електронною поштою) повідомити Президенту Асоціації своє рішення. В 10-ти денний строк з дня отримання відповіді від останнього опитуваного Президент Асоціації повинен документально оформити рішення та сповістити членів Асоціації про результати опитування.

4.9. Рішення Конференції Асоціації, прийняті шляхом голосування, оформлюється протоколами, які підписує Головуючий та секретар. В окремих випадках найбільш важливі рішення, для прийняття яких за цим Статутом необхідна кваліфікована більшість голосів, скріплюються підписом Президента Асоціації. Рішення Конференції Асоціації, прийняті шляхом опитування, оформлюються окремим документом, який підписується Президентом Асоціації.

4.10. Рішення Конференції Асоціації обов’язкові для виконання Президентом Асоціації та іншими посадовими особами Асоціації, іншими статутними і допоміжними органами Асоціації, місцевими осередками Асоціації, а також членами Асоціації та найманими працівниками Асоціації.

Рішення Президії Асоціації, Президента Асоціації, Виконавчого комітету Асоціації (у разі його утворення), Виконавчого директора Асоціації (у разі його обрання) не повинні суперечити рішенням Конференції Асоціації, а у разі виникнення колізій між названими документами рішення Конференції Асоціації мають вищу силу і, відповідно, рішення інших статутних чи допоміжних органів Асоціації застосовуються у тій частині, в якій вони не суперечать рішенням Конференції Асоціації.

4.11. Окрім правомочностей, що визначені окремо за текстом цього Статуту, до повноважень Конференції Асоціації належать:

 • визначення програмних цілей, стратегії діяльності, загальних керівних засад та пріоритетів Асоціації;
 • прийом до членів Асоціації;
 • виключення членів із Асоціації у випадках, визначених у цьому Статуті;
 • обрання Президента Асоціації, а у разі необхідності віце-президентів Асоціації;
 • визначення кількісного складу Президії Асоціації; обрання Президії Асоціації;
 • визначення кількісного складу Контрольно-ревізійноїй комісії, обрання Контрольно-ревізійноїй комісі;
 • прийняття рішень про участь Асоціації у заснуванні спілок об’єднань громадян (союзи, асоціації тощо) або про вступ Асоціації до таких спілок, а також про укладання між Асоціацією та іншими об’єднаннями громадян угод про співробітництво і взаємодопомогу;
 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Асоціації;
 • реалізація правомочностей права власності на майно та кошти Асоціації;
 • затвердження Статуту Асоціації;
 • внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;
 • визначення розміру та порядку сплати вступних та членських статутних внесків шляхом прийняття відповідного Положення;
 • затвердження кошторису Асоціації на поточний рік;
 • затвердження звітів Президії Асоціації, Президента Асоціації та Контрольно-ревізійної комісії Асоціації;
 • призначення аудиторських перевірок діяльності Асоціації та її місцевих осередків;
 • вирішення будь-яких інших питань щодо структури або діяльності Асоціації, зокрема у разі необхідності і тих, що віднесені цим Статутом до компетенції інших статутних органів Асоціації.

4.12. Письмове (факсимільне, електронне) повідомлення про скликання Конференції Асоціації направляється Президентом Асоціації членам Асоціації не пізніше, ніж за 15 днів до дати її проведення на адресу, вказану в Книзі реєстрації членів Асоціації. Повідомлення повинно містити інформацію про порядок денний Конференції Асоціації.

4.13. Постійно діючим центральним виконавчим статутним органом Асоціації є Президія Асоціації.

4.14. Персональний склад Президії Асоціації, в кількості не менше трьох осіб, обирається вперше більшістю голосів на Установчій конференції Асоціації із складу осіб, які присутні на Установчій конференції Асоціації, і переобирається із складу членів Асоціації у рік проведення чергової Конференції Асоціації або в інший термін за рішенням Конференції Асоціації.

4.15. Рішення про обрання персонального складу Президії Асоціації, окрім її першого обрання на Установчій конференції Асоціації, приймається Конференцією Асоціації. До Президії Асоціації вважаються обраними особи з числа висунутих кандидатів, які відповідно до більшості поданих за них голосів членів Асоціації (порівняно до інших кандидатів) увійшли до затвердженого Конференцією Асоціації кількісного складу Президії Асоціації.

4.16. Окрім правомочностей, що визначені окремо за текстом цього Статуту, до повноважень Президії Асоціації належать:

 • сприяння розширенню ресурсних джерел діяльності Асоціації;
 • розробка та впровадження заходів, що забезпечують досягнення мети та реалізацію основних завдань діяльності Асоціації, визначених цим Статутом та реалізація рішень Конференції Асоціації;
 • прийняття у разі необхідності рішення про утворення Виконавчого комітету Асоціації та обрання його персонального складу (крім тих осіб, що входять до складу Виконавчого комітету Асоціації складу за посадою) і затвердження на посаді Виконавчого директора Асоціації;
 • скликання позачергової Конференції Асоціації у випадках, визначених цим Статутом;
 • утворення у разі необхідності комісій, комітетів зі складу членів Асоціації, співробітників Асоціації та експертів для підготовки конкретних питань;
 • розробка та подання на затвердження Конференції Асоціації звіту про діяльність Асоціації;
 • здійснення координації діяльності місцевих осередків Асоціації, а також створених нею юридичних осіб;
 • затвердження власної символіки Асоціації;
 • здійснення розпорядчих функцій щодо господарського управління коштами і майном Асоціації відповідно до затвердженого Конференцією Асоціації кошторису за умови, що таке повноваження покладається на неї за рішенням Конференції Асоціації;
 • складання кошторису Асоціації, звітів про його виконання.

4.17. Президія Асоціації має право приймати рішення про тимчасове або постійне делегування частини зазначених вище повноважень іншому статутному чи допоміжному органу Асоціації або її посадовій особі за умови, що таке делегування повноважень відповідає вимогам чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

4.18. Президія Асоціації збирається на свої засідання з періодичністю, що визначається Конференцією Асоціації. Позачергове засідання Президії Асоціації може бути скликане на вимогу Президента Асоціації.

4.19. Засіданням Президії Асоціації керує Президент Асоціації, а за його відсутності - один з віце-президентів або інший уповноважений Президентом Асоціації член президії Асоціації. Рішення Президії є обов’язковим для виконання апаратом Асоціації, місцевими осередками Асоціації, членами Асоціації та її найманими працівниками.

4.20. Президія Асоціації правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні бере участь більшість членів від її персонального складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Президії Асоціації. У випадку рівної кількості голосів "за" і "проти" враховується думка Президента Асоціації. Рішення Президії Асоціації оформлюються протоколами за підписом членів Президії Асоціації.

4.21. Вищою посадовою особою Асоціації та її адміністративно-виконавчим і репрезентативним статутним органом є Президент Асоціації. Президент Асоціації очолює Президію Асоціації.

4.22. Президент Асоціації обирається вперше більшістю голосів на Установчій конференції Асоціації із складу осіб, які присутні на Установчій конференції Асоціації, і переобирається із членів Асоціації на наступні терміни у рік проведення чергової Конференції Асоціації або в інший термін за рішенням Конференції Асоціації.

4.23. Рішення про обрання Президента Асоціації, окрім його першого обрання на Установчій конференції Асоціації, приймається Конференцією Асоціації.

4.24. У разі необрання нового Президента Асоціації у встановлений у п. 4.22 цього Статуту термін, попередній Президент Асоціації зберігає свої повноваження до моменту, коли буде обраний новий Президент Асоціації.

4.25. До повноважень Президента Асоціації належать:

 • здійснення оперативного управління поточною діяльністю Асоціації та забезпечення досягнення мети й основних завдань діяльності Асоціації, а також виконання рішень Конференції Асоціації та Президії Асоціації і контроль за таким виконанням;
 • представництво без спеціального уповноваження інтересів Асоціації в державних органах влади і управління, в органах місцевого самоврядування, в загальному та спеціалізованому суді чи третейському суді (арбітражі), на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та об’єднаннях громадян як в Україні так і за її межами, в тому числі у сфері міжнародних стосунків;
 • відкриття рахунків в банківських установах, підписання фінансово-господарських документів в якості першої особи;
 • здійснення правочинів від імені Асоціації, укладання договорів з підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами та іншими суб'єктами;
 • здійснення розпорядчих функцій щодо господарського управління коштами і майном Асоціації відповідно до затвердженого Конференцією Асоціації кошторису за умови, що таке повноваження покладається на нього за рішенням Конференції Асоціації;
 • скликання чергової Конференції Асоціації, а також скликання позачергової Конференції Асоціації у випадках, визначених цим Статутом, та забезпечення проведення чергової та позачергової Конференції Асоціації;
 • визначення порядку денного Конференції Асоціації;
 • призначення Виконавчого директора Асоціації;
 • організація фінансово-господарської діяльності Асоціації;
 • складання звітності про свою діяльність та подання її на розгляд Конференції Асоціації;
 • здійснення контролю за своєчасністю сплати вступних та членських статутних внесків та інших платежів (надходжень), вжиття заходів щодо стягнення заборгованості в установленому порядку;
 • затвердження штатного розкладу Асоціації;
 • приймання на роботу та звільнення з роботи штатних працівників відповідно до чинного законодавства;
 • ведення Книги реєстрації членів Асоціації;
 • забезпечення ведення діловодства, офіційного листування від імені Асоціації та організація документообігу, бухгалтерського обліку;
 • заохочення окремих членів Асоціації, юридичних і фізичних осіб, які активно сприяють діяльності Асоціації;
 • вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, крім тих, що відносяться до компетенції Конференції Асоціації та Президії Асоціації.

4.26. Президент Асоціації в установленому порядку може делегувати частину власних повноважень іншому статутному чи допоміжному органу Асоціації за умови, що таке делегування повноважень відповідає вимогам чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

4.27. Рішення Президента Асоціації оформлюються його розпорядженнями або наказами. Рішення Президента Асоціації обов’язкові для виконання місцевими осередками Асоціації, а також членами Асоціації та найманими працівниками Асоціації.

4.28. У разі необхідності можуть обиратися віце-президенти Асоціації, яким делегуватиметься частина повноважень Президента Асоціації, що закріплюється відповідним рішенням останнього. Віце-президенти Асоціації обираються в порядку визначеному у цьому Статуті для Президента Асоціації.

4.29. Контролюючим органом Асоціації є Контрольно-ревізійна комісія.

4.30. Персональний склад Контрольно-ревізійної комісії Асоціації, в кількості не менше двох осіб, обирається вперше більшістю голосів на Установчій конференції Асоціації із складу осіб присутніх на Установчій конференції Асоціації і переобирається із складу членів Асоціації у рік проведення чергової Конференції Асоціації або в інший термін за рішенням Конференції Асоціації.

4.31. Рішення про обрання персонального складу Контрольно-ревізійної комісії Асоціації, окрім її першого обрання на Установчій конференції Асоціації, приймається Конференцією Асоціації.

4.32. У разі необрання нового персонального складу Контрольно-ревізійної комісії Асоціації у встановлений у п. 4.30 цього Статуту термін, Контрольно-ревізійна комісія Асоціації діє у попередньому персональному складі до моменту, коли новий персональний склад Контрольно-ревізійної комісії Асоціації буде сформований.

4.33. Порядок діяльності, права та обов’язки Контрольно-ревізійної комісії Асоціації та її членів визначаються відповідним Положенням про Контрольно-ревізійну комісію Асоціації, яке затверджується Конференцією Асоціації.

4.34. Окрім правомочностей, що визначені окремо за текстом цього Статуту, до повноважень Контрольно-ревізійної комісії Асоціації належать:

 • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації;
 • перевірка звітної, фінансової та іншої документації Асоціації;
 • здійснення внутрішнього контролю за діяльністю Асоціації;
 • забезпечення контролю за діяльністю Президії Асоціації, Президента Асоціації та підпорядкованих йому осіб, інших допоміжних органів Асоціації, місцевих осередків Асоціації.

4.35. Визначена цим Статутом контрольна діяльність (перевірки) проводиться Контрольно-ревізійною комісією Асоціації з її власної ініціативи, за дорученням Конференції Асоціації або на вимогу 1/3 від загальної кількості членів Асоціації. Контрольно-ревізійній комісії Асоціації повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

4.36. Контрольно-ревізійна комісія Асоціації доповідає про результати проведених нею перевірок Конференції Асоціації та складає річний звіт за результатами проведених перевірок, який затверджується Конференцією Асоціації.

4.37. Члени Контрольно-ревізійної комісії Асоціації можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Президії Асоціації.

4.38. Суміщення членства у Контрольно-ревізійній комісії Асоціації із членством в Президії Асоціації та/або із посадою Президента Асоціації не допускається.

4.39. У разі необхідності в Асоціації за рішенням Президії Асоціації може утворюватися допоміжний орган – Виконавчий комітет Асоціації (Виконком Асоціації), який здійснює виконавчо-розпорядчі функції. До складу Виконкому Асоціації за посадою входять Президент Асоціації, вiце-президенти Асоціації у разі їх обрання, а також відповідальний секретар та iншi особи, призначенi Президією Асоціації.

4.40. Порядок діяльності, права та обов’язки Виконкому Асоціації визначаються відповідним Положенням про Виконавчий комітет Асоціації, яке затверджується Конференцією Асоціації.

4.41. Повноваження Виконкому Асоціації визначаються на підставі відповідного Положення Президією Асоціації і, зокрема, до них можуть відноситися:

 • забезпечення виконання рішень Конференції Асоціації, Президії Асоціації та Президента Асоціації;
 • підготовка засiдань Президії Асоціації та Конференції Асоціації;
 • координація дiяльності робочих органiв Асоціації;
 • забезпечення виконання процедур, визначених цим Статутом або іншими прийнятими у встановленому порядку внутрішніми документами Асоціації;
 • вирiшення iнших питань дiяльностi Асоціації, віднесених до їх компетенції.

4.42. Для виконання поточної оперативної роботи та забезпечення діяльності штатних підрозділів Асоціації, при Виконкомi Асоціації може створюватися апарат, що складається з штатних працiвникiв. Штатна чисельність та розмір оплати праці працiвникiв апарату встановлюється Президентом Асоціації у вiдповiдностi з чинним законодавством. Діяльністю апарату керує Президент Асоціації, а за необхідності - Виконавчий директор Асоціації (у разі його обрання).

4.43. Виконавчий директор Асоціації призначається, в разі необхідності, Президентом та затверджується на посаді Президією Асоціації. Виконавчий директор Асоціації керує роботою апарату Виконкому та всіх штатних працівників Асоціації. Виконавчому директорові Асоціації можуть передаватися, за рішенням Президії Асоціації або Президента Асоціації їх відповідні повноваження, що визначені цим Статутом.

4.44. Порядок діяльності, права та обов’язки Виконавчого директора Асоціації визначаються відповідним Положенням про Виконавчого директора Асоціації, яке затверджується Конференцією Асоціації.

4.45. Робочi органи Асоцiацiї (комiсiї, секцiї, комітети) утворюються за рішенням Президії Асоціації зі складу членів Асоціації, найманих працівників Асоціації та експертів для підготовки конкретних питань, органiзацiї та координації робiт з рiзних напрямкiв спелеологiчної дiяльностi. Робочi органи працюють на громадських засадах та об’єднують осiб, що бажають проводити роботу у напрямку дiяльностi відповідного органу. Вони утворюється за iнiцiативою членiв Асоцiацiї, Президії Асоціації чи Президента Асоціації.

4.46. Асоціація як об’єднання громадян із всеукраїнським статусом у відповідності до чинного в Україні законодавства має місцеві осередки у більшості областей України.

4.47. Місцеві осередки Асоціації створюються не менше ніж п'ятьма членами Асоціації, які об’єднані спільним місцем проживанням, навчання, роботи або спелеологічними інтересами. Член Асоціації може входити тільки до одного місцевого осередку Асоціації.

4.48. Місцеві осередки Асоціації можуть утворюватися на базі вже існуючих спелеологічних клубів, секцій тощо.

4.49. У своїй діяльності місцеві осередки керуються цим Статутом та положенням про осередки, які прийняті їхніми керівними організаціями та затверджені Президією Асоціації.

4.50. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні реєструватись у встановленому Законом порядку.

4.51. Місцеві осередки, що не є юридичними особами, легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування у встановленому законом порядку.

5.ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ АСОЦІАЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Асоціації.

5.2. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передані їй засновниками, членами або державою, набуті від вступних та членських внесків, пожертвувані громадянами, підприємствами, установами, організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів.

5.3. Асоціація також має право на майно та відрахування від коштів, придбаних в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих Асоціацією підприємств.

5.4. Члени Асоціації не залишають за собою будь-яких майнових прав на передані ними у власність Асоціації майно та кошти, у тому числі і на вступні та статутні внески.

5.5. Розмір та порядок сплати вступних та статутних внесків визначається у спеціальному Положенні, затвердженому рішенням Конференції Асоціації.

5.6. Асоціація має право здійснювати щодо будь-якого майна та коштів, які знаходяться в її власності, будь-які правочини, що не суперечать меті та основним завданням діяльності Асоціації, а також відповідному чинному законодавству.

5.7. Задля досягнення мети та реалізації основних завдань своєї діяльності Асоціація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому відповідним чинним законодавством.

5.8. Асоціація вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, визначених чинним в Україні законодавством.

5.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.10. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

6.1. Асоціація, створені нею установи та організації у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються у відповідних органах державної податкової служби.

6.2. Асоціація у встановленому чинним в Україні законодавством порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи і витрати.

6.3. Президія Асоціації складає кошторис Асоціації, звіт про його виконання, звіт про діяльність Асоціації та подає їх на затвердження Конференції Асоціації.

6.4. Контрольно-ревізійна комісія Асоціації складає річний звіт за результатами проведених нею перевірок та подає його на затвердження Конференції Асоціації.

6.5. Для перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Асоціації з метою визначення достовірності звітності Асоціації, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам за рішенням Конференції Асоціації можуть використовуватися послуги професійного аудитора.

7.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією Асоціації за умови, що таке рішення прийнято 2/3 голосів членів Асоціації від їх загальної кількості.

7.2. Про зміни та доповнення у своєму Статуті Асоціація у строк та в порядку, встановлені чинним в Україні законодавством, повідомляє відповідний реєструючий орган.

8.ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI АСОЦIАЦIЇ

8.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, розподілу, виділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

8.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Конференції Асоціації, за умови, що таке рішення прийнято 2/3 голосів членів Асоціації від їх загальної кількості. При ухваленні рішення про реорганізацію Асоціації Конференція Асоціації вирішує питання про правонаступників Асоціації.

8.3. Ліквідація Асоціації здійснюється: у формі саморозпуску – за рішенням Конференції Асоціації, за умови, що за таке рішення одностайно проголосували всі члени Асоціації, або у формі примусового розпуску – за рішенням відповідного органу судової влади, що визначений чинним в Україні законодавством.

8.4. Порядок та строки ліквідації Асоціації, а також порядок призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) здійснюється згідно із чинним в Україні законодавством.

8.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження по управлінню справами Асоціації. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) несе майнову відповідальність за збитки, які вона (він) спричинила Асоціації, а також третім особам згідно із чинним в Україні законодавством.

8.6. У разі припинення діяльності (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Асоціації активи, які належать Асоціації, передаються іншій неприбутковій організації, відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

8.7. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до відповідного державного реєстру.

УКРАЇНСЬКА СПЕЛЕОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ

Запрошує в свої ряди усіх, хто цікавиться підземними відкриттями і дослідженнями, романтикою підземних подорожей, кого турбує збереження уразливого світу природних печер і хто здатний оцінити переваги спільної діяльності і співпраці.

На сьогоднішній день в Україні досліджено та внесено в кадастр

2148 печер.

Членами УСА є 90 спелеологи, які представляють 33 клуби із

6-и країн, з них 65 - спелеологи із України.

ДРУЗІ! НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЄЧАСНО ПОНОВИТИ СВОЄ ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ НА 2024 РІК!


Вступити до УСА